Regulaminy i instrukcje

Start » ZMIUW w Olsztynie » Regulaminy i instrukcje

Regulaminy i instrukcje

WYKAZ REGULAMINÓW I INSTRUKCJI OBOWIĄZUJĄCYCH W ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W OLSZTYNIE

REGULAMINY:

 

 • Regulamin pracy.
 • Regulamin wynagradzania.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 • Regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Regulamin organizacyjny.

 

INSTRUKCJE:

 

 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Instrukcja gospodarowania majątkiem ruchomym.
 • Instrukcja użytkowania oprogramowania informatycznego.
 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Instrukcja archiwalna.
 • Instrukcja rozliczeń delegacji służbowych.
 • Procedury kontroli finansowej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
 • Zasady (polityki) rachunkowości.
 • Procedury obiegu dokumentów dotyczących projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.

 

Wyszczególnione dokumenty znajdują się w Kadrach ZMiUW w Olsztynie.