Statut

Statut

UchwałaNr XLIV/855/10

SejmikuWojewództwaWarmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

wsprawie nadania Statutu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych wOlsztynie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), w związku z § 11 pkt 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 78, poz. 1375 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Statut obowiązujący od dnia

01.01.2011 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Statut Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/592/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nowego Statutu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

JulianOsiecki


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/855/10

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

STATUTZARZĄDUMELIORACJI I URZĄDZEŃWODNYCH W OLSZTYNIE

§1

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (ZMiUW) zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.),

4) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

5) Uchwały Nr 576/02 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

6) Uchwały Nr XLIV/855/10 Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 26 października

2010 r. w sprawie nadania nowego statutu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

§2

1. Siedzibą "Zarządu" jest miasto Olsztyn, a terenem działania z zastrzeżeniem § 5 ust.1, pkt 2 lit. q, r, s, t i u, jest obszar powiatów:

1) powiatu grodzkiego: Miasta Olsztyn,

2) powiatów ziemskich: bartoszyckiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, oleckiego, gołdapskiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego.

§3

1) "Zarząd" jest samorządową jednostką budżetową, podporządkowaną Zarządowi Województwa, finansowaną z budżetu Województwa i dotacji celowych z budżetu Państwa przeznaczonych na zadania administracji rządowej oraz ze środków pomocowych i innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) "Zarząd" prowadzi działalność finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zarządza powierzonym mu mieniem oraz mieniem nabytym w toku działalności.

3) "Zarządowi" podlegają: Rejonowe Oddziały w Bartoszycach, w Działdowie, w Ełku, w Giżycku, w Gołdapi, w Mrągowie, w Nidzicy, w Olsztynie, w Ostródzie, w Piszu i w Szczytnie.

§4

1. Zarząd realizuje zadania:

1) określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

2) Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 6,8 i 9 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

3) inne zlecone przez Zarząd Województwa,

4) zlecone przez Wojewodę, zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

5) zlecone przez Powiaty, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

6) zlecone przez Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

7) inne, zlecone na podstawie zawartego porozumienia lub umowy.

§5

1. Zakres działalności oraz zadania "Zarządu":

1) "Zarząd" realizuje, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy oraz w stosunku do pozostałych wód nie podlegających zarządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektorów Parków Narodowych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

2) Zadania te realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - dotyczą w szczególności:

a) programowania i planowania oraz koordynacji zadań w zakresie gospodarowania wodą, melioracji wodnych, ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji,

b) prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,

c) prowadzenia ewidencji pozostałych wód i urządzeń wodnych dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

d) nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych,

e) utrzymywania (eksploatacja, konserwacja, remonty w celu zachowania ich funkcji) cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

f) przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

g) przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie melioracji wodnych szczegółowych wykonywanych na koszt Skarbu Państwa oraz przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów wraz z przygotowaniem decyzji ustalających wysokość opłaty inwestycyjnej,

h) przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej w rolnictwie,

i) współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej, ochrony przed powodzią i suszą oraz likwidacji szkód powodziowych,

j) przygotowania projektów decyzji i postanowień w zakresie melioracji wodnych, w ramach udzielonych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictw, wynikających z Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późn. zm.),

k) współpracy w zakresie utrzymania cieków granicznych oraz znajdujących się na nich urządzeń wodnych,

l) współpracy i współdziałania z instytucjami naukowo-badawczymi, służbami ochrony środowiska oraz Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz małej retencji,

m) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust.4 pkt

6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.

717 z późn. zm.),

n) sporządzania wymaganej sprawozdawczości,

o) współpracy z organami samorządowymi powiatów i gmin w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

p) wykonywania praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka,

q) prowadzenia spraw związanych z przechodzeniem w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wód oraz gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tj. ewidencji działek i rzek na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz jezior na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego,

r) udostępniania gruntów pod publicznymi wodami płynącymi Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci oddawania tych gruntów w odpłatne lub bezpłatne użytkowanie na podstawie umów użytkowania na terenie całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

s) monitoring i windykacja należności z tytułu zawartych umów użytkowania odpłatnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi Skarbu Państwa,

t) przygotowywania wniosków dotyczacych jezior na terenie całego Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz rzek na terenie działania Zarządu do Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądach Rejonowych w celu zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa,

u) koordynowania i wykonywania spraw dotyczących składania deklaracji gminom na podatek od nieruchomości - gruntów pod jeziorami będącymi w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na terenie całego województwa.

3) "Zarząd" realizuje, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zadania publiczne o charakterze wojewódzkim. Zadania te dotyczą w szczególności:

a) wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego,

b) prowadzenia w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego spraw związanych z działalnością Związków Spółek Wodnych w ramach udzielonych pełnomocnictw.

4) "Zarząd" realizuje zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem. Zadania te dotyczą w szczególności:

a) prowadzenia spraw Obrony Cywilnej określonych odpowiednimi przepisami prawa i zarządzeniami właściwych władz i organów,

b) udziału w opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji gospodarczo-obronnej oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie powyższych spraw.

§6

Zadania wymienione w § 5 niniejszego statutu Zarząd realizuje do wysokości otrzymywanych środków wymienionych w § 3 ust.1.

§7

1) Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2) Marszałek Województwa nawiązuje stosunek pracy z dyrektorem.


3) Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zarządu i jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych niniejszym Statucie.

4) Dyrektor zatrudnia zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników Oddziałów.

5) Zarządem w czasie nieobecności Dyrektora kieruje wskazany przez niego Zastępca dyrektora w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§8

W skład "Zarządu" mogą wchodzić w zależności od potrzeb działy, sekcje, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy.

§9

Szczegółową strukturę organizacyjną "Zarządu" oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i terytorialny zasięg działania Rejonowych Oddziałów określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa.

§10

 

Dyrektor składa Zarządowi Województwa sprawozdanie z działalności "Zarządu"

1. za I półrocze - do końca września,

2. roczne - do końca marca następnego roku.

§11

Zmiana postanowień lub uzupełnienie niniejszego statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.