Wycinka drzew z działek jezior: Karnickie, Tabórz, Niare, Jaskowskie oraz działki rzeki Wel
  • Zamówienia których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp